STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
52983INFORMACJA DLA MIESZKA?CW

Ogoszenie czystsze
2017-04-21

Odpadw z tworzyw sztucznych nie naley spala w domowych piecach czy kotowniach, poniewa w panujcych tam warunkach rozkad termiczny spalanych tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500C) i przy zbyt maym dostpie tlenu, w wyniku czego w obecnoci odpadw organicznych powstaj szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwrcze oraz zwiksza si emisja pyw.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtrny do recyklingu, z ktrego mona wytworzy nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, supki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadw plastikowych w piecach domowych pozbawiamy si tych wartociowych surowcw i zanieczyszczamy rodowisko, w ktrym yjemy.

• Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, e 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu pooone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zaj ywiec, tu za nim uplasowaa si Pszczyna a w pierwszej dziesitce znalazy si jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisaw lski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godw (8). Mieszkacy polskich miast i gmin mog na bieco zapozna si ze stanem powietrza monitorowanym w najbliszej stacji pomiarowej. Informacje te s zamieszczone na stronie Gwnego Inspektoratu Ochrony rodowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

• Z raportu GUS „Ochrona rodowiska w Polsce 2015” wynika m.in., e ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie wicej pyw ni cznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia si nie tylko palenie paliwem niskiej jakoci, ale take spalanie odpadw w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

• Wedug wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) dugotrwae naraenie na dziaanie pyu zawieszonego PM 2,5 (jest to py o rednicy nie wikszej ni 2,5 mikrometrw, tj. 20-35 razy mniejszej ni wynosi rednica ludzkiego wosa) skutkuje skrceniem redniej dugoci ycia, a krtkotrwaa ekspozycja na wysokie stenia tego pyu powoduje wzrost liczby zgonw z powodu chorb ukadu oddechowego i krenia oraz wzrost ryzyka nagych przypadkw wymagajcych hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja ukadu oddechowego, osabienie czynnoci puc).

Pomocne linki:
www.plasticeurope.pl
http://misja-emisja.pl/
http://www.niskaemisja.pl/
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny