STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56099Informacja dla rolnikw

Ogoszenie oglne
2009-01-23

Oddzia Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach pragnie poinformowa Pastwa, e producenci rolni, ktrzy zuywaj do siewu lub sadzenia materia siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany mog ubiega si o przyznanie dopaty majcej charakter dopaty pomocy de minimis w rolnictwie w ramach mechanizmu „Dopaty do materiau siewnego”.

Warunkiem uzyskania dopaty jest zakup materiau siewnego ww. kategorii od przedsibiorcw wpisanych do rejestru przedsibiorcw dokonujcych obrotu materiaem siewnym.

Dopaty s udzielane do powierzchni gruntw ornych obsianych lub obsadzonych materiaem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunkw rolin uprawnych okrelonych w rozporzdzeniu Rady Ministrw – zb, rolin strczkowych i ziemniakw pod warunkiem zachowania minimalnych iloci niezbdnych do obsiania lub obsadzenia 1 ha.

Minimalna ilo materiau siewnego, jaka powinna by uyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha gruntw rolnych, wynosi:
1) 150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej;
2) 80 kg – w przypadku pszenicy mieszacowej;
3) 130 kg – w przypadku yta populacyjnego;
4) 80 kg - w przypadku yta syntetycznego;
5) 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej – w przypadku yta mieszacowego;
6) 130 kg – w przypadku jczmienia;
7) 150 kg – w przypadku pszenyta;
8) 150 kg – w przypadku owsa;
9) 150 kg – w przypadku ubinu ( tego, wskolistnego lub biaego);
10) 80 kg - w przypadku wyki siewnej;
11) 200 kg – w przypadku grochu siewnego;
12) 270 kg – w przypadku bobiku;
13) 2000 kg – w przypadku ziemniaka;
14) 140 kg – w przypadku mieszanek zboowych lub mieszanek pastewnych sporzdzonych z materiau siewnego gatunkw lub odmian rolin zboowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1 -13.

Obowizujce stawki dopat do 1 ha powierzchni gruntw obsianych lub obsadzonych materiaem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany:
· zboa i mieszanki zboowe - 100 z do ha;
· roliny strczkowe - 160 z do ha;
· ziemniaki - 500 z do ha

O przyznanie dopaty z tytuu zuytego do siewu lub sadzenia materiau siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, producent rolny powinien ubiega si na podstawie wniosku zoonego we waciwym ze wzgldu na miejsce zamieszkania lub siedzib producenta rolnego Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego.

Do wniosku o dopat do zuytego materiau siewnego producent rolny powinien doczy faktury zakupu oraz wszystkie zawiadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie producent otrzyma w cigu 3 lat obrotowych.

Wnioski mona skada w terminie od 15 grudnia 2008r. do 15 lutego 2009r. (dotyczy zb ozimych)
oraz od 15 kwietnia do 15 czerwca 2009r. wraz z fakturami za materia siewny zakupiony jesieni 2008r. Ui wiosn 2009r.

Wszelkie informacje dotyczce dopat do materiau siewnego mona uzyska pod numerem telefonu:
(041) 343 31 90 wew. 24 i 26.

UWAGA
producenci mleka

Oddzia Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach pragnie przypomnie, e zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2008r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworw mlecznych w roku kwotowym 2008/2009 oraz 2009/2010 nie pobiera si zaliczek, o ktrych mowa w art. 33 ust.2 ustwy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworw mlecznych (Dz. U. z 2005 r. nr 244, poz. 2081, ze.zm.). Na podstawie zmiany ustwy z 12 czerwca 2008r. zawieszone zostao jedynie pobieranie zaliczek natomiast ewentualna kara za przekroczenie kwot indywidualnych w przypadku przekroczenia kwoty krajowej bdzie naliczana.

Obawiamy si, e cz dostawcw bdnie interpretuje przepis o zawieszeniu pobierania zaliczek na poczet kar jako cakowite zniesienie kar za przekroczenie kwoty indywidualnej.
W naszych przypuszczeniach utwierdza nas fakt, e w porwnaniu do roku 2007/2008 nastpi znaczy wzrost produkcji natomiast zainteresowanie transferami kwot indywidualnych w porwnaniu do roku poprzedniego jest znikome. W latach poprzednich producenci mleka na skutek zakupu kwot indywidualnych starali si zagospodarowywa nadwyki ktre wyprodukowali obecnie dostawcy przekraczaj posiadane limity a jednoczenie nie staraj si przez zakup kwoty indywidualnej zmniejszy ewentualnego przekroczenia swojego limitu.

Sprzeda lub kupno kwoty indywidualnej

Od 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego danego roku kwotowego
Przy zawieraniu umowy KI naley pamita, e:
sprzeda mona tylko niewykorzystana w danym roku kwotowym kwot indywidualna lub jej cz
umowa sprzeday kwoty indywidualnej moe by zawarta wycznie midzy producentami posiadajcymi gospodarstwo rolne na terenie dziaania tego samego OT ARR
umowa sprzeday musi by zawarta w formie pisemnej i podpisana przez obie strony
w przypadku sprzeday kwoty indywidualnej 5% KI stanowicej przedmiot umowy przechodzi do krajowej rezerwy

Producent, ktry sprzeda swoj kwot indywidualn lub jej cz nie bdzie mg otrzyma KI
z krajowej rezerwy przez okres 5 lat od dnia wydania przez ARR decyzji ostatecznej w sprawie zatwierdzenia umowy sprzeday.

Wszelkie informacje dotyczce dopat do materiau siewnego mona uzyska pod numerem telefonu:
(041) 343 31 90 wew. 27, 28.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny