STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
52953Usuwanie drzew i krzeww: odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania

Ogoszenie oglne
2017-01-31

rdo - www.mos.gov.pl

PYTANIE 1
Czy rolnik, na podstawie nowego pkt. 3b w art. 83f ust. 1 ustawy, moe usuwa wszystkie drzewa i krzewy z nieruchomoci rolnej?

ODPOWIED
Nowy pkt 3b wskazuje, e zezwolenie nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzeww usuwanych w celu przywrcenia gruntw nieuytkowanych do uytkowania rolniczego. Rolnik, bez wzgldu na pooenie nieruchomoci, gatunek oraz wymiary drzew, moe wic je usun z gruntu rolnego w celu wprowadzenia na ten grunt upraw rolnych. Jeeli jednak drzewo jest zadrzewieniem rdpolnym, przydronym albo nadwodnym znajdujcym si w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w ktrych obowizuje zakaz usuwania takich zadrzewie, to nie moe by usunite. Brak moliwoci usunicia dotyczy rwnie tej czci drzew pokrywajcych ca dziak, ktre rosn bezporednio przy drodze lub wodzie (s zadrzewieniem przydronym lub nadwodnym).

PYTANIE 2
Czy rolnik jest osob fizyczn i moe usuwa drzewa i krzewy na podstawie nowego pkt. 3a w art. 83f ust. 1?

ODPOWIED
Zgodnie z nowym pkt. 3a w art. 83f ust. 1 ustawy zezwolenie na usuniecie drzewa i krzewu nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzeww, ktre rosn na nieruchomociach stanowicych wasno osb fizycznych i s usuwane na cele niezwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Oba warunki (wasno nieruchomoci naleca do osoby fizycznej i okrelony cel usunicia) naley speni cznie.
Rolnicy s osobami fizycznymi, a zatem jeeli s wacicielami dziaki, na ktrej ronie usuwane drzewo/krzew, to pierwszy warunek mona uzna za speniony.
Poniewa dziaalno rolnicza jest kwalifikowana jako dziaalno gospodarcza (odpowiada definicji dziaalnoci gospodarczej z ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej), konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew s usuwane na cele niezwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej (dziaalnoci rolniczej). Przykadowo, usuniecie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest zwizane z prowadzeniem przez rolnika dziaalnoci gospodarczej (dziaalnoci rolniczej). Natomiast usunicie drzewa/krzewu pod budow stodoy, obory, kurnika albo budow drogi dojazdowej do pola jest zwizane z prowadzeniem przez rolnika dziaalnoci gospodarczej (dziaalnoci rolniczej).
Jeeli wic rolnik jest wacicielem nieruchomoci i usuwa drzewo/krzew w celu budowy domu, korzysta z ww. (pkt 3a) zwolnienia z obowizku uzyskania zezwolenia. Jeeli natomiast rolnik jest wacicielem nieruchomoci i usuwa drzewo/krzew w celu budowy stodoy, nie korzysta z ww. (pkt 3a) zwolnienia z obowizku uzyskania zezwolenia.
Naley take zauway, e nowelizacja ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 grudnia 2016 r. wprowadzia dodatkowe, niezalene od ww. (pkt 3a) zwolnienie rolnikw z obowizku uzyskiwania zezwolenia na usunicie drzewa/krzewu, jakim jest zwolnienie dotyczce drzew lub krzeww usuwanych w celu przywrcenia gruntw nieuytkowanych do uytkowania rolniczego (pkt 3b w art. 83f ust. 1). Rolnik, ktry moe wykaza, e usuwa drzewa/krzewy w celu przywrcenia gruntw nieuytkowanych do uytkowania rolniczego, take nie musi wystpowa o zezwolenie na ich usunicie.

PYTANIE 3
Czy osoby fizyczne mog usun kade drzewo ze swojej nieruchomoci, czy tylko drzewo, ktrego obwd na wysokoci 130 cm nie przekracza 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostaych gatunkw drzew)?

ODPOWIED
Osoby fizyczne, bez zezwolenia z art. 83 ust. 1 ustawy, mog usun ze swojej nieruchomoci kade drzewo, bez wzgldu na jego obwd, jeeli usunicie to dokonywane jest na cele niezwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Dodany przez nowelizacj z dnia 16 grudnia 2016 r. wyjtek, zawarty w pkt. 3a art. 83f ust. 1, ma charakter samodzielny, odrbny od wyjtku z pkt. 3 tego ustpu. Uwaga! Nawet jeeli usunicie drzewa nie wymaga zezwolenia z art. 83 ust. 1 ustawy, samo usunicie moe by niemoliwe albo utrudnione, jeeli drzewo jest objte dodatkow ochron, np. jest pomnikiem przyrody, zadrzewieniem rdpolnym, przydronym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, jest objte ochron konserwatora zabytkw albo w zasigu prac zwizanych z usuwaniem wystpuj chronione gatunki zwierzt, rolin albo grzybw. Moliwo usunicia takiego drzewa reguluj odrbne przepisy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny