STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
49079Przetarg pisemny na sprzeda? samochodu specjalnego po?arniczego

Ogoszenie oglne
2009-01-19

GMINA BODZECHW
z siedzib w Ostrowcu witokrzyskim, ul. Reja 10
ogasza przetarg pisemny (zbieranie ofert)
na sprzeda samochodu specjalnego poarniczego marki Star 244, rok produkcji 1977, napd 4x4, oznaczenie poarnicze GBA 2,5/16- nowy zbiornik wodny o pojemnoci 2500 litrw, autopompa o wydajnoci 1600 l/min-po remoncie).

Pojazd mona oglda w remizie OSP Bodzechw, po uprzednim telefonicznym uzgodnienu terminu ogldzin tel. 607-715-104.

Cena wywoawcza oferowanego do sprzeday samochodu wynosi 8 500 z (sownie zotych: osiem tysicy piset).

Wadium w wysokoci 850 z naley wpaci przelewem na konto B.S. w Ostrowcu w.
57 8507 0004 2001 0047 6733 0003 lub gotwk w kasie Urzdu. Dowd wpaty wadium naley doczy do oferty. Wadium zoone przez oferentw, ktrych oferty nie zostan przyjte zostanie zwrcone bezporednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, ktrego oferta zostaa przyjta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeeli wadium zoone przez nabywc byo w innej formie ni w gotwce, ulega zwrotowi po zapaceniu ceny nabycia.

Wadium przepada jeeli wybrany przez Gmin oferent uchyli si od zawarcia umowy.

Oferty naley skada do dnia 27.01.2009r. do godz. 10.00 w Urzdzie Gminy Bodzechw
z/s w Ostrowcu w. ul. Reja 10 w sekretariacie pok. nr 12 w zamknitych kopertach, opatrzonych informacj: “Oferta przetargowa na zakup samochodu poarniczego”.

Otwarcie ofert nastpi 27.01.2009r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzdu.

Termin zwizania ofert wynosi 30 dni. Bieg zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upywem terminu skadania ofert.

Sprzedajcemu przysuguje prawo swobodnego wyboru oferty, jeeli uczestnicy przetargu zaoferowali tak sam cen.

Zastrzega si prawo uniewanienia przetargu bez podania przyczyn.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny