STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54083„Youngsterowcy” z Bodzechowa wygrali dwudniow? wycieczk? do Warszawy!

Ogoszenie oglne
2016-06-15

„Youngsterowcy” z Bodzechowa zorganizowali akcj przeciwko przemocy i wygrali dwudniow wycieczk do Warszawy!

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawa II w Bodzechowie zostali laureatami konkursu „Teenagers in action”, do ktrego co roku zapraszane s grupy uczniw ze szk, biorcych udzia w projekcie Youngster – inicjatywie wspierajcej nauk jzyka angielskiego w gimnazjach z terenw wiejskich.

Modzie z Gimnazjum w Bodzechowie, pod opiek nauczyciela prowadzcego projekt Youngster w szkole, zwiedzaa Warszaw. Wycieczka bya nagrod w konkursie, ktrego celem byo przeprowadzenie akcji antydyskryminacyjnej w szkole. Komisja, skadajca si z przedstawicieli Fundacji EFRWP i wydawnictwa Macmillan, wyonia czterech laureatw, w tym uczniw z Bodzechowa.

Plan wycieczki wypeniony by atrakcjami. Pierwszego dnia uczniowie uczestniczyli w ,,Niewidzialnej wystawie” oraz odwiedzili Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wieczorem wybrali si do teatru Roma na musical ,, Mamma Mia”. Nastpnego dnia uczestniczyli w grze edukacyjnej „Escape Room”. Odbyli rwnie spacer po warszawskiej Starwce, a nastpnie udali si do Centrum Nauki Kopernik. Zakoczeniem wycieczki byo ogldanie panoramy Warszawy z tarasw widokowych Paacu Kultury i Nauki.

Tegoroczna edycja konkursu „Teenagers in action” odbya si pod hasem: „Nie bd biernym wiadkiem przemocy”. Przemoc jest obecnie powanym problemem wrd modych ludzi, ktrzy spotykaj si z ni na co dzie, zarwno w rzeczywistoci realnej, jak
i wirtualnej (cyberprzemoc). Jednym z celw byo uwraliwienie uczniw na to zjawisko w ich otoczeniu, a przy okazji podniesienie ich umiejtnoci lingwistycznych, poprzez stymulowanie ich kreatywnoci i aktywnoci, a take nauka wsppracy w grupie.

Aby wzi udzia w konkursie grupy musiay najpierw zapozna si ze wskazwkami konsultanta merytorycznego tegorocznej edycji konkursu, - dr hab. Jacka Pyalskiego (pedagoga specjalnego, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), ktre wprowadzay ich w tematyk. Nastpnym krokiem byy ju konkretne dziaania, ktrych celem byo propagowanie postaw pro-aktywnych wobec ewentualnych aktw agresji rwieniczej i innych form okrelanych mianem „bullying’u” lub dziaania promujce pozytywne relacje (przyja, wzajemne wspieranie si, szacunek itp.), jako strategie zapobiegajce negatywnym zjawiskom. Dziaania te miay na celu skuteczne zapobieganie takim zjawiskom w obrbie lokalnej spoecznoci, dlatego uczestnicy mieli kierowa je do uczniw swojej szkoy lub modszych kolegw z miejscowoci. Efekty dziaa projektowych naleao udokumentowa krtkim video-raportem, przygotowanym w jz. angielskim. Nad przebiegiem realizacji zadania konkursowego czuwali opiekunowie merytoryczni – nauczyciele jzyka angielskiego.

Youngster to program wsparcia nauki jzyka angielskiego dla modziey szk gimnazjalnych z terenw wiejskich. Celem programu jest wyrwnanie szans edukacyjnych poprzez stworzenie wszystkim chtnym uczniom moliwoci uczestniczenia w dodatkowych, bezpatnych zajciach doskonalcych umiejtnoci jzykowe.***
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej- to organizacja pozarzdowa, dziaajca na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 25 lat pomaga zmienia jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwj spoeczno-gospodarczy lokalnych spoecznoci na terenach wiejskich. Dziaania EFRWP skupiaj si przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsibiorstw oraz dziaaniach spoecznych i edukacyjnych skierowanych do osb zamieszkujcych obszary wiejskie. Do jednego z najwaniejszych zada Fundacji naley wspieranie owiaty na terenach wiejskich. Od samego pocztku istnienia EFRWP aktywnie dziaa na rzecz edukacji oraz wyrwnywania szans dzieci i modziey, zamieszkujcych wsie i mae miasta.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny