STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60396INFORMACJA DLA MIESZKA?CW O ODPADACH 2015 r.

Ogoszenie oglne
2016-04-12

Jednym z gwnych celw wdroonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowizkw wynikajcych z dyrektyw unijnych, czyli osignicie we wskazanym terminie odpowiednich poziomw ograniczenia masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji kierowanych na skadowiska oraz zwikszenie poziomu recyklingu i odzysku odpadw zebranych selektywnie.

Ministerstwo rodowiska zobowizuje gminy do osignicia okrelonych poziomw recyklingu do 31 grudnia 2020 r., a take ustala sposb ich obliczania, co ma umoliwi weryfikacj ich osignicia w kolejnych latach.

Gmina Bodzechw w 2015 r osigna poziom 28,57% (oczekiwany co najmniej 16%)-poziom osignity

Gmina Bodzechw w 2015 r osigna poziom 48,87% (oczekiwany co najmniej 40%)-poziom osignity

Ministerstwo rodowiska zobowizuje gminy rwnie do osignicia poziomw ograniczenia masy odpadw
komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazywanych do skadowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadw.

Gmina Bodzechw w 2015 r osigna poziom 31,54%, (oczekiwany nie wicej ni 50% wagowo cakowitej masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazywanych do skadowania w stosunku do masy tych odpadw wytworzonych w 1995 r. l-poziom osignity.

Mimo i w ubiegym roku udao si uzyska wymagany poziom ograniczenia masy odpadw naley pamita e, z kadym rokiem wymagany puap jest bardziej rygorystyczny i trudniejszy do osignicia.

Okrelone na rok 2016 wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uycia i odzysku:
• papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szka wynosi co najmniej 18%, masy odpadw
• odpadw innych ni niebezpieczne, odpadw budowlanych i rozbirkowych co najmniej 42% masy odpadw
• odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazywanych do skadowania nie moe przekroczy
45% masy odpadw.
Segregacja odpadw jest jedn z metod ograniczania iloci odpadw przekazanych do skadowania.

Podstawow zasad w zakresie prowadzonej przez nas segregacji zebranych odpadw jest ich zgniatanie. Dziki temu zmniejszamy ich objto. Ograniczenie objtoci odpadw ma zarwno aspekt ekologiczny jak i ekonomiczny. Kady z Nas, wyrzucajc odpad powinien wiedzie do jakiego pojemnika ma on trafi, jak rwnie jakie odpady nadaj si do selektywnej zbirki a jakie nie. Poniej znajdziecie Pastwo informacje o tym jakie odpady nadaj si do recyklingu:

Papier, tektura oraz tekstylia to m.in.: opakowania z papieru, tektury lub tekstyliw, gazety, papier pakowy czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, ksiki, zeszyty, torebki papierowe i tekstylne.

Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriaowe i metale to m.in.: butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach), opakowania po produktach spoywczych, plastikowe zakrtki, plastikowe torebki, worki, reklamwki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, puszki po napojach, puszki z blachy stalowej po ywnoci (konserwy), zom elazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrtki soikw i innych pojemnikw, kartoniki po mleku, napojach - wielomateriaowe odpady opakowaniowe.

Szko opakowaniowe biae i kolorowe to m.in.: butelki i soiki szklane po napojach, ywnoci, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.

Tego NIGDY nie wyrzucaj do kosza na mieci
Do kosza na mieci - czy to oglnego, czy na odpady segregowane - nie wolno ci wyrzuci:
zuytych baterii i akumulatorw, sprztu elektronicznego, gruzu i odpadw budowlanych, wietlwek w szczeglnoci energooszczdnych, lekarstw oraz opakowa po lekarstwach opakowa po opryskach.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny