STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
55954PUBLICZNE GIMNAZJUM W SZEWNIE- NAJLEPSZY WYBR

Ogoszenie oglne
2016-03-21

By by najlepszym musisz uczy si od najlepszych!

Gimnazjum w Szewnie to jedna z dwch placwek tego typu istniejcych w gminie Bodzechw. Posiada bardzo dobr baz lokalow z du nowoczesn hal sportow i bibliotek z multimedialnym centrum informatycznym. Dysponuje dwiema pracowniami informatycznymi. W kadej sali lekcyjnej jest komputer wraz z projektoremmultimedialnym oraz, dodatkowo, w 4 salach s tablice interaktywne stacjonarne,a w 2 – przenone.Szkoa dysponuje rwnienowoczesnym laboratorium jzykowym. W kadej sali lekcyjnejjest bezporedni dostp do sieci Internet.
Gimnazjum oferuje uczniom:
 bezpatny dojazd do szkoy;
 moliwo korzystania z posikw przygotowywanych na miejscu w stowce szkolnej;
 moliwo dokonywania zakupw w sklepiku uczniowskim;
 konsultacje psychologa dla uczniw i ich rodzicw oraz nauczycieli;
 opiek medyczn;
 bezpatn nauk pywania w klasach drugich;
 uprawianie wielu dyscyplin sportowych i korzystanie z siowni w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz Szkolnego Klubu Sportowego;
 moliwo rozwijania zainteresowa w koach przedmiotowych, artystycznym, teatralnym, turystyczno-krajoznawczym oraz w zespole wokalnym;
 moliwo uzupeniania wiedzy na zespoach wyrwnawczych, zajciach rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych;
 udzia w konkursach recytatorskich i ortograficznych,
 udzia w wycieczkach oraz weekendowych rajdach pieszych,
 udzia w wydarzeniach kulturalnych poza szko oraz na jej terenie, spotkania z ciekawymi ludmi, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy,
 organizowanie imprez szkolnych i udzia w nich,
 zajcia z doradztwa zawodowego oraz zwizane z tym wycieczki zawodoznawcze
 moliwo uczestniczenia w dyskotekach organizowanych pod nadzorem nauczycieli oraz rodzicw.
Szkoa stwarza swoim uczniom warunki wszechstronnego rozwoju- zarwno tym zdolnym, jak i tym, ktrzy maj braki w zakresie wiedzy wymaganej programem nauczania.
Gimnazjum w Szewnie uwraliwia swoich uczniw na potrzeby drugiego czowieka. Uczniowie mog bra udzia w akcjach charytatywnych. Organizowane s zbirki ywnoci, rodkw czystoci i artykuw szkolnych dla najbardziej potrzebujcych uczniw. Od niedawna w Gimnazjum dziaa Szkolny Klub Wolontariatu.
W naszym gimnazjum duy nacisk stawiamy na nauk jzykw obcych. Wiemy, e ich znajomo rozszerza horyzonty i daje wiele moliwoci. Dlatego w kadej klasie jest po 3 godziny tygodniowo kadego z jzykw. Ponadto chtni uczniowie z klas III uczszczaj na dodatkowe zajcia jzyka angielskiego w ramach projektu Youngster. Efektami tego programu s lepsze wyniki uczniw na egzaminie gimnazjalnym z jzyka angielskiego, a take wzrost poczucia wasnej wartoci i pewnoci siebie.
Od kilku lat wsppracujemy z Gimnazjum nr 55 w Warszawie- Dzielnica oliborz. W ramach tej wsppracy uczniowie wyjedaj na wycieczki do Warszawy gdzie bior udzia w zajciach warszawskiego gimnazjum, ogldaj mecze na Stadionie Narodowym i zwiedzaj miasto.
Uczniowie klas III osigaj bardzo wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym. W roku szkolnym 2014/2015 zajli II miejsce w powiecie ostrowieckim oraz byli w pierwszej 20-tce szk z wojewdztwa witokrzyskiego. Co wicej, uczniowie naszego gimnazjum osigaj bardzo wysokie wyniki w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewdzkim.

Monitoring obiektu szkolnego i dyury nauczycieli podczas przerw rdlekcyjnych powoduj, e uczniowie s w szkole bezpieczni. Nasza szkoa jako jedyne gimnazjum w powiecie ostrowieckim uzyskaa certyfikat Bezpiecznej Placwki Owiatowej. Posiadamy Certyfikaty Szkoy Promujcej zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
W ramach zaj z wychowania fizycznego bierzemy udzia w projekcie WF z Klas- Programie Centrum Edukacji Obywatelskiej skierowanym do nauczycieli wychowania fizycznego. Partnerami dziaa s "Gazeta Wyborcza" i portal Sport.pl.
Nasze gimnazjum zostao zakwalifikowane do grupy szk Promujcych Zdrowie. Obecnie jestemy w trakcie realizacji Programu Promocji Zdrowia.
Kadego roku organizujemy wiele wycieczek edukacyjnych, podczas ktrych jest realizowana podstawa programowa: klasy I uczestnicz na pocztku roku szkolnego w wycieczkach integracyjnych, klasy III wyjedaj do Lublina na UMCS w celu obejrzenia pokazw chemicznych oraz zwiedzania Ogrodu Botanicznego.

Pierwszoklasici bardzo szybko adaptuj si w nowym rodowisku, integrujc ze starszymi kolegami, a warunki stworzone przez nauczycieli i pracownikw szkoy powoduj, e nauka odbywa si w przyjaznej atmosferze.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny