STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-01-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
17007Udany rok PSP im. Jana Brzechwy w Chmielowie

Ogoszenie oglne
2015-07-06

Uczniowie PSP im. Jana Brzechwy w Chmielowie mog mijajcy rok szkolny zaliczy do wyjtkowo udanych. Klasa szsta brawurowo napisaa egzamin na zakoczenie nauki w szkole podstawowej i znalaza si wrd najlepszych publicznych podstawwek w powiecie ostrowieckim osigajc najwyszy redni wynik (70,7%) z I czci sprawdzianu.

Wizytwk szkoy s pracownie doskonale wyposaone w sprzt multimedialny i komputerowy. W tym roku dziki staraniom p. Wjta Jerzego Murzyna oraz Rady Gminy w szkole dokonano wymiany owietlenia konwencjonalnego na LED-owe oraz zakupiono wyposaenie nowoczesnej pracowni jzykowej. Poczynione inwestycje przyczyniy si do rozwoju i poprawy warunkw edukacji w naszej szkole poprzez wzrost oszczdnoci i umoliwienie realizacji zada organizacyjnych i wychowawczych.

Nauczyciele s zgodni, e nauczanie jest wystarczajco dobrze zorganizowane, stwarza wiele moliwoci by twrczo i efektywnie prowadzi zajcia. Miar sukcesw tej placwki s osignicia uczniw potwierdzane bardzo dobrymi wynikami w midzyszkolnych konkursach wiedzy (Patryk Dbrowski kl.V, Krzysztof upina kl. VI, Wiktor Wolecki kl.V, Paula Idzikowska kl.V);
artystycznymi (Maja Gbura kl.VI, Kacper Romaski kl.VI, Anna Saata kl.IV); sportowymi (Wiktor Przydatek kl.VI, Natalia Wrzos kl.VI, Mateusz Wooszyn kl.V, Mateusz Wjcicki kl.V). Aby osiga sukcesy, trzeba pracowa od pocztku edukacji szkolnej. W kl. I-III najwyszymi konkursowymi osigniciami odznaczyli si midzy innymi: Mistrzowie Matematyki 2014/2015 Dawid Sala kl.III i Bartek Kamiski kl.III oraz w konkursach recytatorskich Kamila Zasada kl.II, Mikoaj Gbura kl.I, Maja Wierzbicka kl.II.

Koem napdowym aktywizujcym dzieci s przedsiwzicia zwizane z realizowanymi na terenie szkoy projektami edukacyjnymi. „Szkoa wsppracy RUN” zintegrowaa we wsplnych dziaaniach rodzicw, uczniw i nauczycieli, organizuj rnego rodzaju akcje wykraczajce poza teren szkoy, ktre wspieraj dzieci i mobilizuj do twrczego dziaania, jak: warsztaty rkodziea poczone z kiermaszami przedwitecznymi, festyny rodzinne, uroczystoci. Inn miar sukcesu jest umiech i zadowolenie na twarzach uczniw, zainteresowanie, z jakim uczestnicz w zajciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, entuzjazm i aktywno z jakimi witaj kade nowe przedsiwzicie, a to przekada si na dobre wyniki w nauce i zdobywanie nagrd.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny