STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
52939Informacja o numerze i granicy obwodu g?osowania oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5

Ogoszenie wyb. samorzadowe
2015-04-10

OBWIESZCZENIE
Wjta Gminy BODZECHW
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 16 1 i art. 61a 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchway Nr XXIX/74/2012 Rady Gminy Bodzechw z dnia 8 padziernika 2012 r w sprawie podziau Gminy Bodzechw na stae obwody gosowania, ustalenia ich numerw, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje si do wiadomoci wyborcw informacj o numerze i granicy obwodu gosowania oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w zwizku z wyborami uzupeniajcymi do Rady Gminy Bodzechw w okrgu wyborczym nr 11, zarzdzonymi na dzie 17 maja 2015 roku.

Numer obwodu gosowania / Granice obwodu gosowania / Siedziba obwodowej komisji wyborczej
5 / Soectwa: JDRZEJOWICE, MYCHW, MYCHW KOLONIA, WIRNA / wietlica Wiejska w Jdrzejowicach Jdrzejowice 17A

obwd wyznaczony dla celw gosowania korespondencyjnego.

Wyborca niepenosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych moe gosowa korespondencyjnie. Zamiar gosowania korespondencyjnego powinien by zgoszony do dnia 26 kwietnia 2015 roku.
UWAGA! W przypadku zgoszenia przez wyborc niepenosprawnego zamiaru gosowania korespondencyjnego, gosowanie przez penomocnika jest wyczone.

Lokal wyborczy bdzie otwarty w dniu gosowania 17 maja 2015 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do 21.00.

Przed przystpieniem do gosowania wyborca bdzie obowizany okaza obwodowej komisji wyborczej dowd osobisty lub kady inny dokument z fotografi umoliwiajcy stwierdzenie tosamoci. Dokumentem tym nie moe by „ksieczkowy” dowd osobisty.


Wjt Gminy Bodzechw
/-/ Jerzy Murzyn
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny