STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56042Konkurs ofert na wy?onienie realizatora gminnego programu zdrowotnego na lata 2015-2019

Ogoszenie oglne
2015-03-19

Konkurs ofert na wyonienie realizatora gminnego programu zdrowotnego na lata 2015-2019 pn.

,,Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkacw Gminy Bodzechw na lata 2015-2019”

Zarzdzenie Nr IV / 34/ 2015
Wjta Gminy Bodzechw
z dnia 19.03.2015 roku
w sprawie ogoszenia konkursu ofert na wyonienie realizatora gminnego programu zdrowotnego na lata 2015 – 2019 pn. ,,Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkacw Gminy Bodzechw na lata 2015-2019”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2013.594 z pn. zm.), art.48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach opieki zdrowotnej ze rodkw publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z pn. zm.) oraz Uchway Nr VI/8/2015 Rady Gminy Bodzechw z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu zdrowotnego pn. ,,Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkacw Gminy Bodzechw na lata 2015-2019” zarzdzam, co nastpuje:

1
Ogasza si konkurs ofert na wyonienie realizatora gminnego programu zdrowotnego na lata 2015-2019 ,,Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkacw Gminy Bodzechw na lata 2015-2019” na zasadach okrelonych w zaczniku do niniejszego Zarzdzenia.

2.
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu powierzam Komisji Konkursowej w skadzie:
1) Roman Kaczmarski – Zastpca Wjta Gminy Bodzechw –Przewodniczcy
2) Magorzata Sobieraj – Sekretarz Gminy
3) Beata Gardynik – Skarbnik Gminy
4) Robert Burda- Kierownik Referatu Obywatelsko -Gospodarczego
2. Do zada Komisji Konkursowej naley zorganizowanie konkursu i ocena ofert oraz wyonienie realizatora programu zdrowotnego

3.
Odpowiedzialnym za naleyte wykonanie niniejszego Zarzdzenia jest Przewodniczcy Komisji.

4.
Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Wjt Gminy Bodzechw
Jerzy Murzyn


Szczegy poniej:
---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny