STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
18700Obwieszczenie o budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Podszkodzie

Ogoszenie oglne
2014-09-17

WJT GMINY BODZECHW
Ostrowiec w. , dn. 17.09.2014 r.
OG.6220.4.2014
OBWIESZCZENIE
WJTA GMINY BODZECHW
z dnia 17 wrzenia 2014 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pn. zm.) w zwizku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. Z 2013 R. POZ. 1235 z pn. zm.) podaj do publicznej wiadomoci informacj, e w dniu 17 wrzenia 2014 r. zostaa wydana decyzja Wjta Gminy Bodzechw znak: OG.6220.4.2014 o rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj przedsiwzicia polegajcego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Podszkodzie gm. Bodzechw” na dziakach :
Podszkodzie:
81/1, 82/3, 82/4, 83/1, 84/3, 84/5, 87/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1, 98/4, 98/5, 98/6, 98/7, 99/1, 100/1, 101/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/2, 109/3, 110/1, 111/1, 112/4, 112/5, 113, 114, 115, 117/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/6, 122/13, 122/15, 122/16, 122/18, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/3, 128/4, 129/3, 129/5, 130/3, 130/5, 131/1, 132/1, 133/2, 133/3, 134/1, 135/1, 136/3, 136/5, 137/1, 138/6, 138/7, 138/8, 138/9, 138/10, 139/1, 140/1, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/4, 147/5, 147/6, 147/7, 148/4, 148/6, 148/7, 149/1, 150/1, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 156/1, 157/1, 158/2, 158/3, 160/4, 160/5, 166/3, 166/4, 167, 168, 169, 173/3, 173/5, 173/4, 174/1, 175/1, 176/1, 219/3, 220/1, 221/1, 222/3, 222/4, 222/6, 222/9, 222/11, 222/12, 222/14, 222/15, 222/16, 222/17, 222/18, 222/19, 222/20, 222/21, 222/22, 222/23, 222/24, 222/25, 223/1, 235/2, 235/3, 236/1, 238/4, 238/5, 239/1, 240/2, 240/3, 242/2, 242/3, 248, 249, 250, 252/1, 257/1, 258/1, 261/1, 262/2, 262/3
Szewna:
1112
Szwarszowice:
122/17, 199/9, 199/12, 271/4, 271/5, 382/1, 343/2, 343/3, 286, 287
Szyby:
196/6, 196/3, 196/4, 196/5, 197/2, 198/1, 200

Z treci decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy (m.in. postanowieniami organw opiniujcych) mona zapozna si w Urzdzie Gminy Bodzechw, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec w., pokj nr 16 w godz. od 7 do 15 w terminie 21 dni od dnia publicznego ogoszenia.

Zawiadomienie zostao podane do publicznej wiadomoci poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: ww.ugb.pl, na tablicy ogosze tutejszego urzdu, oraz na tablicy ogosze w msc. Podszkodzie, Szyby i Szewna, Szwarszowice.

Wjt Gminy Bodzechw
Jerzy Murzyn


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny