STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
18676Sonda? rynku

Ogoszenie oglne
2014-09-15

Ostrowiec w. dnia 15.09.2014 r.
W zwizku z realizacj projektu ,,Budowa podcze budynkw do zbiorczego systemu kanalizacyjnego gminy Bodzechw” Gmina Bodzechw udzieli zamwienia na,, Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,,Budowa podcze budynkw do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechw – etap I”

Przedmiotem zamwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy 2 przyczy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bodzechw w miejscowoci Jdrzejowice
1. wietlica Wiejska w Jdrzejowicach nr dziaki 139:3 w drodze powiatowej 265
2. Stranica Wiejska w Jdrzejowicach nr dziaki 139:3 w drodze powiatowej 265
Zamwienie obejmuje :
- weryfikacj faktycznego przebiegu nowobudowanej sieci kanalizacyjnej,
- zapoznanie si z istniejc dokumentacja projektow,
- uzyskanie wszelkich dokumentw niezbdnych do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej,
- uzyskanie zgody wacicieli nieruchomoci (wraz z podpisanym zacznikiem graficznym obrazujcym przebieg przycza)
- warunki techniczne przyczenia nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem i kosztorysem dla danego przycza
- projekty powinny zosta wykonane na mapach z zasobw geodezyjnych w skali 1:500
- inne niezbdne opracowania wynikajce z zakresu rzeczowego
W projekcie naley uwzgldni wszystkie zmiany jakie nastpiy bd nastpi w trakcie budowanej sieci kanalizacyjnej.

Propozycje cenowe wraz z okreleniem czasu realizacji zamwienia ( maksymalny termin 30 dni od daty podpisania umowy ) naley skada mailem na adres j.debicki@ugb.pl faxem na nr. 412655440 lub pisemnie w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw, 27-400 Ostrowiec witokrzyski , ul. Mikoaja Reja 10 pok.12 – sekretariat w terminie do 19.09.2014 r. . Szczegowe informacje mona uzyska telefonicznie pod numerem 412653838 wewn35 bd 57 lub w pokoju 1 lub 3.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myl art. 66 Kodeksu Cywilnego , jak rwnie nie jest ogoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamwie PublicznychProjekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny