STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
18605OG?OSZENIE

Ogoszenie oglne
2014-09-01

Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentw dziaa zwizanych z brakiem moliwoci sprzeday owocw lub warzyw w zwizku z rosyjskim embargiem.
1. Producent owocw lub warzyw, ktry ma zamiar wykona czynnoci zwizane z wycofaniem okrelonego produktu poprzez przekazanie organizacjom charytatywnym dla najuboszych lub biodegradacj, powinien zoy niezwocznie stosowne powiadomienie na pimie, do waciwego Oddziau Terenowego Agencji Rynku Rolnego. W przypadku czonkw grup i organizacji producentw owocw i warzyw powiadomienia powinny by kierowane do ARR za porednictwem tych grup i organizacji.
2. Wszystkie czynnoci zwizane z przekazaniem organizacjom charytatywnym lub biodegradacj owocw lub warzyw musz by dokonane pod nadzorem waciwych sub kontrolnych.
3. Czynnoci wymienione w pkt. 2 musz zosta udokumentowane protokoem potwierdzajcym przeprowadzenie przekazania lub biodegradacji dla caej iloci zgoszonego produktu.
4. Nadzr nad wszystkim czynnociami sprawowa bd waciwe suby kontrolne.
5. Podczas czynnoci kontrolnych szczeglnie istotne bd kwestie zwizane z udokumentowaniem iloci okrelonego produktu podlegajcego przekazaniu lub biodegradacji oraz spenienia okrelonych wymaga jakociowych produktw, ktre musz by przydatne do sprzeday, a tym samym spenia minimalne wymagania okrelone w zaczniku X do rozporzdzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, a w przypadku gdy istniej normy handlowe spenia wymagania co najmniej II klasy okrelonej dla tych produktw.
6. Zgaszajc Agencji Rynku Rolnego owoce lub warzywa do przekazania lub biodegradacji naley wskaza m.in. miejsce pooenia uprawy, z ktrej pochodzi produkt (numer obrbu ewidencyjnego, nr dziaki ewidencyjnej, rodzaj, ilo powierzchni uprawy).

Jednoczenie Oddzia Agencji Rynku Rolnego w Kielcach informuje, e w lad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczcym wprowadzenia wyjtkowych rodkw wsparcia w sektorze owocw i warzyw, dla Rolnikw poszkodowanych embargiem rosyjskim, oraz w nawizaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizujc zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczce zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owocw lub warzyw nie przeznaczonych do sprzeday.

Producenci rolni, ktrzy chcieliby skorzysta z moliwoci wycofania z rynku owocw lub warzyw mog skada powiadomienia do waciwych, ze wzgldu na miejsce zamieszkania lub siedzib powiadamiajcego, Oddziaw Terenowych Agencji Rynku Rolnego na przeznaczonym do tego formularzu.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczce mechanizmu wsparcia sektora owocw i warzyw znajduj si na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny