STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
18528Stypendia szkolne i wyprawka szkolna

Ogoszenie oglne
2014-09-01

Stypendia szkolne
Wzorem lat ubiegych, na rok szkolny 2014/2015 przyznawana bdzie pomoc materialna o charakterze socjalnym. Pomoc kierowana jest do uczniw zamieszkaych na terenie Gminy Bodzechw, ktrych wysoko dochodu na osob w rodzinie przekracza kwoty 456 z (netto) miesicznie.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego bd zasiku szkolnego jest udzielana na cele edukacyjne.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego mona pobra w szkoach z terenu Gminy Bodzechw, oraz w Gminnym Zespole Owiatowym z siedzib w Bodzechowie ul. Szkolna 7, jak rwnie sekretariacie Urzdu Gminy Bodzechw.

Wnioski wraz z zacznikami o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 lub zasiku szkolnego naley skada w Gminnym Zespole Owiatowym w Bodzechowie ul. Szkolna 7 w terminie do 15 wrzenia 2014 r.

Dodatkowe informacje dotyczce stypendium mona uzyska pod numerem telefonu (041)-265-37-65 w godz. od 7.00-15.00.

Wyprawka szkolna
Dodatkowo rodzice, ktrych dzieci uczszczaj do szk na terenie gminy Bodzechw mog ubiega si o dofinansowanie na zakup podrcznikw. Tak pomoc przewiduje rzdowy program „Wyprawka szkolna 2014.”

W ramach tego programu, pomoc na zakup podrcznikw przewidziana jest dla uczniw, ktrzy w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczynaj nauk w klasach II, III lub VI a miesiczny dochd na osob w rodzinie ucznia nie przekracza 539 z netto.

Ponadto o pomoc w zakresie dofinansowania zakupu podrcznikw ubiega mog si rodzice uczniw, ktrzy posiadaj orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno pedagogiczne, tj. uczniw:
- sabowidzcych,
- niesyszcych,
- sabosyszcych,
- z niepenosprawnoci ruchow, w tym afazj,
- z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera,
- z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
- z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona wyej

Wnioski o dofinansowanie zakupu podrcznikw naley skada do dyrektora szkoy, do ktrej uczszcza dziecko w terminie do 12 wrzenia 2014 r. Wszelkich bliszych informacji na temat programu „Wyprawka szkolna” udzielaj sekretariaty szk.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny