STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58532Nabr kandydatw na cz?onka Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizacj? zada? publicznych

Ogoszenie oglne
2014-05-29

Wjta Gminy Bodzechw ogasza nabr kandydatw na czonka Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizacj zada publicznych w zakresie przeciwdziaania uzalenieniom i patologiom spoecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 201 Or. Nr 234, pz. 1536 z pn. zm.) oraz rozdziau VI 7 ust. 3 zacznika do uchway nr XLJV/65/2013 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie Programu Wsppracy Gminy Bodzechw z organizacjami pozarzdowymi oraz z innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na rok 2014, zarzdza si, co nastpuje:

1
Ogasza si nabr kandydatw na czonka Komisji konkursowej powoanej do opiniowania ofert na realizacj zada publicznych w zakresie przeciwdziaania uzalenieniom i patologiom spoecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2
1. Czonkiem Komisji konkursowej moe by przedstawiciel organizacji pozarzdowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, ktry spenia cznie nastpujce kryteria:
a) reprezentuje organizacj pozarzdow lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z
wyczeniem osb reprezentujcych wnioskodawc biorcego udzia w otwartym konkursie ofert;
b) nie pozostaje wobec wnioskodawcw biorcych udzia w konkursie w stosunku prawnym lub faktycznym, budzcym uzasadnione wtpliwoci, co do jego bezstronnoci;
2. Udzia w pracach Komisji konkursowej jest nieodpatny.
3. Zadania Komisji konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacj zadania z uwzgldnieniem kryleriw okrelonych w
treci ogoszenia otwartego konkursu ofert;
b) proponowanie przyjcia iub odrzucenia danej oferty na realizacj zadania publicznego;
c) proponowanie podziau rodkw finansowych na podstawie oceny ofert;
d) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wjtowi Gminy Bodzechw
4. Zgoszenia na czonka Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowana osob oraz zgaszajc organizacj pozarzdow lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, naley przesta na adres:
Urzd Gminy Bodzechw. 27-400 Ostrowiec Sw., ul. M. Reja 10 lub zoy osobicie w sekretariacie Urzdu Gminy Bodzechw w terminie do dnia 6 czerwca 2014r.
5. Formularz zgoszenia kandydata do Komisji konkursowej stanowi zacznik do niniejszego zarzdzenia
6. W przypadku nie zoenia adnej oferty Wjt Gminy zastrzega sobie prawo powoania czonka Komisji bez konsultacji

3.
Ogoszenie, o ktrym mowa w l zarzdzenia, zamieszcza si:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) na tablicy ogosze w Urzdzie Gminy Bodzechw,
3) na stronie internetowej Urzdu Gminy Bodzechw.

4.
Wykonanie zarzdzenia powierza si Kierownikowi Referatu Obywatelsko - Gospodarczego.

5.
Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Caa tre z zacznikiem pod adresem:
---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny