STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-05-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
15691Otwarty konkurs ofert na realizacj? zada? publicznych w zakresie przeciwdzia?ania uzale?nieniom i...

Ogoszenie oglne
2014-05-29

Wjta Gminy Bodzcehw ogasza otwarty konkurs ofert na realizacj w 2014 roku zada publicznych w zakresie przeciwdziaania uzalenieniom i patologiom spoecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, pz. 1536 z pn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. pz. 594 z pn. zm.) oraz w zwizku z uchwa XLIV/65/2013 Rady Gminy Bodzechw z dnia25 listopada 2013 roku w sprawie Programu wsppracy Gminy Bodzechw z organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego w 20 i 4 roku zarzdza si, co nastpuje:

1
1. Ogasza si otwarty konkurs ofert na realizacj w 2014 roku zada publicznych gminy w zakresie przeciwdziaania uzalenieniom i patologiom spoecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2. Wykaz zada, o ktrych mowa w ust. l, szczegowe informacje dotyczce warunkw ich realizacji oraz trybu i kryteriw wyboru ofert, zawiera „Ogoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2014 roku zada publicznych gminy w zakresie przeciwdziaania uzalenieniom i patologiom spoecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej", stanowice zacznik nr l do niniejszego zarzdzenia.
3. W otwartym konkursie ofert mog uczestniczy organizacje, podmioty i jednostki, o ktrych mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (z wyczeniem podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 4 tej ustawy), zwane dalej „Organizacjami".

2.
Ogoszenie, o ktrym mowa w l ust. 2 zarzdzenia, zamieszcza si:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogosze w Urzdzie Gminy Bodzechw,
3) na stronie internetowej Urzdu Gminy Bodzechw.

3.
Wykonanie zarzdzenia powierza si Kierownikowi Referatu Obywatelsko - Gospodarczego

4-
Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Caa tre z zacznikiem pod adresem:
---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny