STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54163Wok? Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Ogoszenie oglne
2013-11-15

Zarzd Wojewdztwa witokrzyskiego przyj 4 listopada kolejn, bardziej zaawansowan wersj Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Konsultacje spoeczne nad nim potrwaj jeszcze do koca tego roku.

Wiksza koordynacja, wiksza efektywno
Ju odbywaj si prace nad ocen wstpn projektu RPO W 2014-2020, niebawem te przeprowadzona zostanie strategiczna ocena jego oddziaywania na rodowisko. – W przyszej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Regionalne Programy Operacyjne bd dwufunduszowe – podkrela czonek Zarzdu Wojewdztwa Kazimierz Kotowski. - Bd obejmoway dziaania z Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ich efektem ma by wiksza komplementarno i efektywno podejmowanych przedsiwzi na danym terenie. To zasadnicza zmiana w procesie programowania i wdraania programw operacyjnych, co wymaga zupenego przemodelowania dotychczasowego mylenia o rozwoju regionu.

Kazimierz Kotowski nie ukrywa, e w kolejnym okresie programowania duy nacisk bdzie kadziony na lepsz koordynacj midzy zakresem rnych programw operacyjnych oraz komplementarno dofinansowywanych projektw, co moe przynie lepsze wykorzystanie rodkw unijnych. Ponadto znaczna ich cz trafi do przedsibiorcw, ktrzy bd mogli skorzysta z dofinansowania na zakup innowacyjnych rozwiza i technologii. Moe to wzmocni ich konkurencyjno na rynku. Komisja Europejska planuje, e bardziej ni dotychczas przedsibiorcy skorzystaj z preferencyjnych poyczek, porcze i innych form wsparcia pozadotacyjnego.

Instytucje unijne silnie postuluj, by w kolejnym okresie programowania koncentrowa si na wspieraniu konkretnych dziedzin na okrelonym terytorium. Dotyczy to, midzy innymi, koncepcji inteligentnych specjalizacji, czyli mocnym wspieraniu najbardziej przyszociowych bran gospodarczych. rodki bd kierowane na dane terytorium zgodnie z zidentyfikowanymi wczeniej potrzebami, ktre obowizkowo powinny znale swoje odzwierciedlenie w zapisach programw operacyjnych.

Cakowicie nowym mechanizmem wsparcia, ktry znajdzie si w projekcie RPOW 2014-2020, s tak zwane Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Bd obejmowa Miasto Kielce oraz jego obszar funkcjonalny z gminami: Chciny, Daleszyce, Grno, Masw, Miedziana Gra, Morawica, Piekoszw, Sitkwka Nowiny, Zagnask, Strawczyn i Chmielnik. To dodatkowy instrument, ktry wzmocni rol orodkw miejskich oraz zwikszy ich zaangaowanie w ksztatowanie polityki rozwoju regionu. Zakada si, e Zarzd Wojewdztwa przekae Miastu Kielce oraz wymienionym gminom wiele uprawnie, Obejm one wsplne, wzajemnie ze sob powizane przedsiwzicia, ktre finansowane bd poprzez wydzielon, niewielk cz rodkw RPOW 2014-2020.

Ponad miliard euro do podziau
Przewiduje si, e Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2014-2020 bdzie dysponowa 1223,3 mln euro, z czego 70 proc. stanowi bd rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 30 proc. – rodki Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Planowany podzia rodkw UE na poszczeglne osie priorytetowe z EFRR: innowacje i nauka – 61,2 mln euro, konkurencyjna gospodarka – 146,8, efektywna i zielona energia – 122,3, dziedzictwo naturalne i kulturowe – 171,3, nowoczesna komunikacja – 146,8, rozwj miast – 110,1, sprawne usugi publiczne – 97,9 oraz na poszczeglne osie priorytetowe z EFS: rozwj edukacji i aktywne spoeczestwo – 85,7, wczenie spoeczne i walka z ubstwem – 55, otwarty rynek pracy – 183,5, pomoc techniczna – 42,8.

Zdiagnozowane potrzeby
Czonek Zarzdu Wojewdztwa witokrzyskiego Kazimierz Kotowski podkrela, e Urzd Marszakowski przeprowadzi prace nad potrzebami poszczeglnych obszarw. – Chcielimy wiedzie, gdzie istnieje najwiksze zapotrzebowanie na rodki dotyczce zarwno inwestycji w infrastruktur, jak i w obszary spoeczne, midzy innymi w podnoszenie umiejtnoci i kwalifikacji pracownikw, osb nieaktywnych zawodowo czy w przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu rnych rodowisk – mwi.

– Zwrcilimy si do samorzdw lokalnych z naszego terenu, do rnych instytucji, by przekazay nam swoje plany rozwojowe. To zestawianie potrzeb i wyzwa w regionie z moliwociami, ktre stwarzaj fundusze unijne, stanowi doskonay materia, ktry pozwala na moliwie najtrafniejsze zaprogramowanie rodkw w nowej perspektywie finansowej.

Fot. Kotowski Kazimierz - Kazimierz Kotowski nie ukrywa, e w kolejnym okresie programowania duy nacisk bdzie kadziony na lepsz koordynacj midzy zakresem rnych programw operacyjnych oraz komplementarno dofinansowywanych projektw, co moe przynie lepsze wykorzystanie rodkw unijnych.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny