STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58667DEBATA SOS W SZWARSZOWICACH

Ogoszenie oglne
2013-11-12

W biecym roku szkolnym PSP w Szwarszowicach przystpia do pilotaowej edycji oglnopolskiej akcji „WF z klas” kierowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Do udziau w debacie uczniowie przygotowywali si podczas lekcji WF-u, m. in. przez udzia w ankiecie. Zgodnie z harmonogramem akcji Debata SOS odbya si10 padziernika, a w spotkaniu tym wzili udzia uczniowie klas IV, V i VI. Debat zorganizowa iprzeprowadzi szkolny zesp nauczycieli: nauczyciel WF-u i koordynator akcji: pan Sebastian Chadaa, nauczyciel wspierajcy: pani Monika elazowska oraz pani Joanna Stawiarz - dyrektor naszej szkoy.

Dziki przygotowanej prezentacji uczniowie zostali zapoznani z gwnymi celami izasadami „WF-u z klas”, a na kolejnych slajdach mieli okazj pozna wyniki przeprowadzonej wczeniej ankiety. Nastpnie nauczyciel WF-u poprowadzi gwna cz naszej debaty, czyli dyskusj na temat „plusw” i „minusw" obecnych lekcji WF-u oraz sposobw na ulepszenie tych zaj. Pytaniem, o to jak wedug uczniw mogaby wyglda ich wymarzona lekcja WF-u, nauczyciel wywoa las rk w grze. Podczas „burzy mzgw” uczniowie mieli wiele ciekawych pomysw i chtnie wyraali swoje zdanie. Rwnie niemiali uczniowie mieli okazj do wyraenia swojej opinii w postaci gosw oddanych na karteczkach samoprzylepnych, ktrymi zapenili plansze zatytuowane: „+” i „-".

Ostatecznie nasze spotkanie zaowocowao wsplnym wyborem zadania przeznaczonego do realizacji przez szko w pierwszym semestrze. Jest nim: Zainicjowanie atrakcyjnych zaj pozalekcyjnych. Zgodnie z tym zadaniem oraz odnoszc si do przedstawionych przez uczniw uwag, szkolny zesp nauczycieli planuje zrealizowa wiele ciekawych zada, m. in. zawody sportowe.

Uczniowie opucili Debat SOS z satysfakcj, e ich gos zosta wysuchany oraz peni nadziei, e lekcje WF-u bd jeszcze ciekawsze i e od teraz czciej bd mogli uprawia ulubione dyscypliny sportowe. Nauczyciele podzikowali uczniom za udzia w debacie i moj nadziej, e nie zawiod ich oczekiwa.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny