STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.pl



Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp




www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
55895



Obwieszczenie - Rozbudowa drogi wojewdzkiej Nr 755 Ostrowiec ?wi?tokrzyski - O?arw

Ogoszenie oglne
2013-11-12

WOJEWODA WITOKRZYSKI
zawiadamia, e na wniosek z dnia 30.07.2013r., uzupeniony w dniu 04.09.2013r.: pisma bez znaku,
Zarzdu Wojewdztwa witokrzyskiego, reprezentowanego przez Dyrektora witokrzyskiego Zarzdu Drg Wojewdzkich w Kielcach, wydana zostaa decyzja Nr 3/13 z dnia 31.10.2013r., znak: IN-III.7820.1.3.2013 o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewdzkiej Nr 755 Ostrowiec witokrzyski -
Oarw na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72. Etap l na odcinku od km 1+897,36 do km 7+370,25",
na terenie powiatu ostrowieckiego, gmin: Bodzechw i mielw, na nieruchomociach oznaczonych
w ewidencji gruntw i budynkw numerami dziatek:
- nieruchomoci znajdujce siew liniach rozgraniczajcych teren:
Powia ostrowiecki;
Gmina Bodzechw,
obrb Godzielin: 149, 152 (152/1, 152/2), 157 (157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2), 160 (160/1, 160/2), 161
(161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2}, 163 (163/1, 163/2), 271 (271/1, 271/2), 277 (277/3, 277/4), 314 (314/1,
314/2), 315(315/1, 315/2), 334 (334/1, 334/2).
obrb Bodzechw: 531 (531/1, 531/2). 535, 619/80 (619/83, 619/84), 620/1 (620/2, 620/3), 855 (855/1, 855/2),
856/5, 868 (868/1, 868/2), 875/10 (875/19, 875/20), 875/12, 875/14 (875/46, 875/47), 875/15 (875/44, 875/45),
875/17 (875/21, 875/22), 875/34 (875/23, 875/24), 875/35 (875/25, 875/26), 878 (878/1, 878/2), 880 (880/1,
880/2), 921 (921/1,921/2,921/3), 1405(1405/1, 1405/2), 1406(1406/1, 1406/2),
Gmina mie/w,
obrb Grjec: 101/1 (101/3, 101/4), 101/2 (101/5, 101/6), 134 (134/1, 134/2), 135 (135/1, 135/2), 136/3 (136/7,
136/8), 140/1 (140/4, 140/5), 160 (160/1, 160/2), 163/7 (163/11, 163/12), 164/2 {164/3, 164/4), 212/2 (212/3,
212/4), 213/3 (213/4, 213/5), 329/3 (329/4, 329/5), 358,
obrb Brzstowa: 512 (512/1, 512/2), 531 (531/1, 531/2), 548, 574 (574/1, 574/2), 777 (777/1, 777/2), 787
(787/1, 787/2), 788 {788/1, 788/2), 835 (835/1, 835/2),
- nieruchomoci poza liniami rozgraniczajcymi teren przeznaczone pod:
 przebudow infrastruktury:
Powiat ostrowiecki
Gmina Bodzechw:
obrb Denkwek: 79/1, 79/3,
obrb Godzielin: 148, 163(163/2),
obrb Bodzechw 523, 620/1 (620/3). 773, 855 (855/2), 856/1, 856/3, 856/8, 856/10, 856/11, 878 (878/2), 879.
880 (880/2), 881, 947/1, 947/2, 948, 949, 952, 978, 1401. 1459,
Gmina mielw,
obrb Grjec: 133, 134(134/2), 135(135/2), 136/6, 150,213/3(213/5),
obrb Brzstowa: 493, 531 (531/2), 532, 573,
 przebudow drg innej kategorii:
Powiat ostrowiecki
Gmina Bodzechw:
obrb Godzielin: 269,
obrb Bodzechw: 523, 620/1 (620/3), 773, 924, 978, 1459,
Gmina mielw,
obrb Grjec: 360/1, 366, 380,
obrb Brzstowa: 789.

Wyjania si, e w odniesieniu do nieruchomoci, ktre podlegaj podziaowi - przed nawiasem podano numer dziaki przed podziaem, w nawiasie numery dziaek po podziale. Ponadto numery dziaek objtych liniami rozgraniczajcymi teren zostay oznaczone pogrubion czcionk.

Decyzja o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej w szczeglnoci: ustala lokalizacj (przebieg) drogi wraz z okreleniem linii rozgraniczajcych teren i warunkw lokalizacji, zatwierdza projekt podziau nieruchomoci zwizany z lokalizacj drogi, zatwierdza projekt budowlany, okrela termin wydania zarzdcy drogi nieruchomoci, okrela termin rozbirki istniejcych obiektw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uytkowania oraz tymczasowych obiektw budowlanych, ustala obowizek dokonania przebudowy istniejcej sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczajcymi teren wraz z okreleniem ogranicze w korzystaniu z nieruchomoci dla realizacji tego obowizku.

Niniejszej decyzji zosta nadany rygor natychmiastowej wykonalnoci, ktry zobowizuje do
niezwocznego wydania nieruchomoci, uprawnia Dyrektora witokrzyskiego Zarzdu Drg Wojewdzkich w Kielcach, dziaajcego w imieniu Zarzdu Wojewdztwa witokrzyskiego do faktycznego objcia nieruchomoci w posiadanie oraz uprawnia do rozpoczcia robt budowlanych.

Nieruchomoci objte liniami rozgraniczajcymi teren stan si z mocy prawa wasnoci Wojewdztwa witokrzyskiego, z dniem, w ktrym decyzja stanie si ostateczna. Za przejcie prawa
wasnoci nieruchomoci przysuguje odszkodowanie ustalone w odrbnych postpowaniach przez organ,
ktry wyda decyzj o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drg publicznych, w przypadku, w ktrym dotychczasowy waciciel lub uytkownik wieczysty nieruchomoci objtej decyzj o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej wyda t nieruchomo niezwocznie, lecz nie pniej ni w terminie 30 dni od dnia publicznego ogoszenia niniejszego obwieszczenia - wysoko odszkodowania powiksza si o kwot rwn 5% wartoci nieruchomoci lub wartoci prawa uytkowania wieczystego.

W sprawie wydania nieruchomoci naley kontaktowa si z ze witokrzyskim Zarzdem Drg Wojewdzkich w Kielcach, 25-602 Kielce, ul. Jagielloska 72, tel.: (41) 347-04-71, 347-04-80 wew. 73.
Stronami s osoby legitymujce si tytuem prawnym do nieruchomoci bdcych przedmiotem
postpowania. Odpowiedzi na uwagi i zastrzeenia zoone przez strony w trakcie postpowania
administracyjnego, znajduj si w uzasadnieniu decyzji Nr 3/13 Wojewody witokrzyskiego.

Strony z decyzj oraz ca dokumentacj sprawy mog zapozna si w Wydziale Infrastruktury
i Nieruchomoci witokrzyskiego Urzdu Wojewdzkiego w Kielcach, Al. IX Wiekw Kielc 3, budynek A, pokj 835 (VIII p.), od poniedziaku do pitku w godzinach: 7:30 - 15:30- Jednoczenie wyjania si, e w myl art. 49 Kpa po upywie czternastu dni od dnia publicznego ogoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej, zawiadomienie o wydaniu decyzji uwaa si za dorczone. W terminie 14 dni od dnia dorczenia niniejszego zawiadomienia, w sposb wskazany powyej, stronom suy prawo wniesienia odwoania od decyzji do Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej za porednictwem Wojewody witokrzyskiego.

Zapoznanie z treci tej decyzji nie jest obowizkowe. Dodatkowo informuje si, e z treci
decyzji mona zapozna si w Urzdzie Gminy Bodzechw i w Urzdzie Miasta i Gminy mielw.

Poniej caa tre obwieszczenia.










Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl





Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny