STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54176Natura i gospodarka – podstawy dialogu

Ogoszenie oglne
2013-05-13

Rozwijasz wasn firm? Szukasz moliwo poszerzenia swojej dziaalnoci bd pragniesz by innowacyjny i jednoczenie dziaa w zgodzie z natur? Przycz si do Partnerstwa Naturowego w Twoim wojewdztwie!

Czym s Partnerstwa Naturowe? To forma wsppracy midzy przedsibiorcami, IOB (instytucjami otoczenia biznesu, np. agencjami rozwoju regionalnego,izbami gospodarczymi, centrami wspierania przedsibiorczoci) i jednostkami samorzdu terytorialnego. Partnerstwa Naturowe stanowi forum wymiany dowiadcze midzy wszystkimi zaangaowanymi podmiotami, s one rwnie dobrym sposobem na zainicjowanie dialogu midzy administracj publiczn i biznesem, ktrej celem bdzie rozwj przedsibiorczoci na obszarach Natura 2000.

Partnerstwa Naturowe zostay utworzone w rnych regionach Polski i skupiaj si wok okrelonego obszaru Natura 2000, wybranego rodzaju dziaalnoci gospodarczej, brany, oraz zasigu oddziaywania Partnerstwa.

Kade z powoanych Partnerstw ma swojego Lidera – instytucj otoczenia biznesu. W wojewdztwie witokrzyskim rol t peni Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa w Kielcach (www.siph.com.pl). W ramach Partnerstw odbywaj si m.in. spotkania informacyjne dla przedsibiorcw, ktrych celem jest przedstawienie informacji dotyczcych moliwoci prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na obszarach Natura 2000 lub w jej ssiedztwie orazzainicjowanie wsppracy przedsibiorcw.

W ramach dziaa zwizanych z rozwojem Partnerstw Naturowych zostaa rwnie stworzona ankieta dla przedsibiorcw. Jej celem jest wstpne okrelenia profilu przedsibiorcw prowadzcych dziaalno gospodarcz na obszarach Natura 2000 w Polsce. Ankieta posuy rwnie do poznania i zebrania najwaniejszych potrzeb przedsibiorcw zwizanych z t tematyk. Ankiet mona wypeni za pomoc strony internetowej: http://dialog.gdos.gov.pl/ankieta1.

Partnerstwa Naturowe zostay zainicjowane w ramach projektu realizowanego przez Generaln Dyrekcj Ochrony rodowiska „Natura igospodarka – podstawy dialogu”. Projekt ten jest wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko.

Wicej informacji nt. projektu mona znale na Platformie Dialogu pod adresem: http://dialog.gdos.gov.pl.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny