STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56048Dofinansowanie budowy przy??czy kanalizacyjnych do posesji

Ogoszenie oglne
2013-02-11

Mieszkacy miejscowoci:
Bodzechw, Godzielin, Denkwek, Szewna, Chmielw, wirna, Jdrzejowice

W Narodowym Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pojawia si moliwo dofinansowania budowy przyczy kanalizacyjnych do posesji.

Ze swej strony, Gmina Bodzechw podja prb pozyskania rodkw finansowych na podczenie budynkw do istniejcej ju albo bdcej w budowie sieci kanalizacyjnej w ramach realizowanego projektu.

W przypadku uzyskania dofinansowania z NFOiGW waciciele nieruchomoci, ktrzy podpisz umow z Gmin oraz zostan objci wnioskiem, mog liczy na nastpujce warunki finansowania:
• Do 45% wartoci kosztw kwalifikowanych przycza w formie bezzwrotnej dotacji,
• Do 45% wartoci kosztw kwalifikowanych w formie poyczki na preferencyjnych warunkach (oprocentowanie 3,5%) na okres do 5 lat dla waciciela posesji .
• Pozostaa warto przycza finansowana w formie udziau wasnego waciciela, przy czym okoo 10% bdzie patne jako zaliczka po podpisaniu umowy.

Warunki ubiegania si o dofinansowanie:
• Posesja ma moliwo podczenia si do sieci kanalizacyjnej, bez wzgldu na dugo przycza.
• Posesja jest zabudowana a budynek zamieszkay.
• Waciciel posesji podpisze umow na budow przycza oraz na odbir ciekw
z Gmin Bodzechw.

W ramach umowy Gmina gwarantuje kompleksowe wykonanie przycza obejmujce:
• Pozyskanie aktualnej mapy do celw projektowych
• Okrelenie warunkw do projektowania
• Wykonanie projektu oraz zatwierdzenie go zgodnie z obowizujcymi przepisami.
• Wykonanie przycza wraz z renowacja terenu oraz podczenie do sieci kanalizacyjnej .
• Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
• Odbir techniczny przycza.

Prosimy o zgaszanie si do sotysw w poszczeglnych miejscowociach w celu pobrania wstpnych owiadcze. Po pozyskaniu odpowiedniej liczby chtnych zorganizowane zostan spotkania w celu wyjanienia wtpliwoci.
Szczegowe informacje mona uzyska w Urzdzie Gminy Bodzechw – Ostrowiec witokrzyski ul.M.Reja10 w pokojach nr 1 i 3 w godzinach 7:00 - 15:00.

Jednoczenie przypominamy, e zapisy ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminie nakadaj na wacicieli posesji obowizek podczenia si do sieci kanalizacyjnej na wasny koszt (art.5, ust1, pkt 2).

Z powaaniem
Wjt Gminy Bodzechw


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny