STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 30-11-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
39779P?kolonie w Publicznej Szkole Podstawowej imienia Walentego Stefa?skiego w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2007-08-29

Na przeomie lipca i sierpnia w szkole podstawowej odbyway si dwutygodniowe pkolonie. Kierownik Anna Wieczorek oraz wychowawczynie: Magorzata Matyjasek, Wioletta Winiewska i Anita Cidziel dbay o to, by dzieci byy bezpieczne i zadowolone. Atrakcji za nie brakowao - zajcia sportowe, zabawy integracyjne, ogniska z pieczeniem kiebasek, rozgrywki w terenie, konkursy z nagrodami - to tylko niektre, jakie przez kilka godzin dziennie spotykay grup ponad 40 dzieci, uczestnikw tej formy wypoczynku.
Wycieczk do Sandomierza i Krzemionek poprzedziy zajcia z wykorzystaniem internetu, z ktrych uczestnicy wynieli podstawowe wiadomoci o ogldanych pniej ciekawych miejscach i zabytkach, by bardziej wiadomie uczestniczy w wymienionych wyjazdach edukacyjnych. Wizyty w Sandomierzu i Krzemionkach Opatowskich stay si oryginaln lekcj historii, dostarczyy wielu wrae i wspomnie uwieczonych na fotografiach.

Kolejne dni zaznaczyy si w pamici dwukrotnym pobytem na pywalni "Neptun" w Oarowie, a take festynem rodzinnym "Bezpiecznie na wsi", zorganizowanym we wsppracy z Pastwow Inspekcj Pracy w Kielcach i Kas Rolniczych Ubezpiecze Spoecznych w Ostrowcu w. Celem byo zwrcenie uwagi dzieci, jak i dorosych, na cigle aktualn, szczeglnie latem, spraw zachowania bezpieczestwa i przeciwdziaania wypadkom.

Nasza placwka od kilku lat uczestniczy w akcji "Pommy dzieciom pdzi szczliwe wakacje". Sprawa bezpieczestwa przewijaa si wic przez cay czas trwania pkolonii. Dzieci wykonyway plakaty tematyczne, przygotoway w grupach regulamin ycia n wsi dla modszych kolegw i dorosych. Uczestniczyy rwnie w spotkaniu z pielgniark i ratownikami na pywalni dotyczcym bezpiecznych zachowa w czasie upaw nad wod. Niemaym wydarzenie stao si ogldanie wozu straackiego z tradycyjnymi pokazami sprztu ganiczego. Dzieci odwiedzili straacy ze Stray Miejskiej w Ostrowcu w. oraz miejscowi z OSP w Bodzechowie. Pokazy informacyjne przygotowali ostrowieccy policjanci i dzielnicowy p. Mariusz Walczyk. Jak zachowa si podczas ataku psa i w wielu innych niebezpiecznych sytuacjach opowiadaa pani Anna Wasilewska. Ratownicy z pogotowia ratunkowego zapoznali dzieci z technikami pomocy przedlekarskiej.

Te dziaania zaowocoway spor wiedz pkolonistw, co potwierdziy konkursy prowadzone w czasie trwania festynu. Miay w nim moliwo wzi udzia rwnie dzieci nie biorce udziau w pkoloniach. Uczestnicy festynu otrzymali broszury na temat bezpiecznego ycia na wsi.

Podsumowanie dziaa dotyczcych bezpieczestwa byo spotkanie na ktre przybyli: p. Sylwia Masternak kierownik edukacji UG, p. Wadysawa Zwoliska kierownik GOPS-u oraz radni Gminy Bodzechw: p. Elbieta Sternik - Bucior, p. Maria ebek, p. Wanda Simla i p. Marian Stpie. Konkursy dla dzieci poprowadzili - P. Stanisaw Golmento z Pastwowej Inspekcji Pracy w Kielcach, p. Elbieta Starzomska i Robert Szwagierczak z KRUSU w Ostrowcu w. Poprzez takie spotkania, ktre w pamici najmodszych cz si z przyjemnoci zabawy i i otrzymywania nagrd, mona bardziej trwale dotrze do ich wiadomoci z wiedz o bezpieczestwie, ni przez prelekcje czy wykady.
Na zakoczenie pkolonii odbyy si dyskotekowe tace i wsplne ogldnie zdj z poprzednich dni, a do domu prcz wspomnie dzieci zabray pamitki i dyplomy. Organizatorzy serdecznie dzikuj a wszystkim, ktrzy czsto bezinteresownie, przyczynili si do wielu dziecicych umiechw.

Dyrektor Publicznej Szkoy Podstawowej im. Walentego Stefaskiego skada serdeczne podzikowania
za pomoc udzielon przy organizacji pkolonii
p. Jerzemu Murzynowi - wjtowi Gminy Bodzechw
p. Witoldowi Ciepliskiemu - dyr. Gminnego Zakadu Gospodarki Komunalnej
p. Stanisawowi Wodyskiemu - dyr. Przedsibiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu w.
p. Danucie Baraskiej - zastpcy kierownika pogotowia Ratunkowego w Ostrowcu w.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny