STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58666„Dostarczanie nadwy?ek ?ywno?ci najubo?szej ludno?ci UE”

Ogoszenie oglne
2013-01-11

Agencja Rynku Rolnego, od dziesiciu lat, skutecznie realizuje w Polsce program „Dostarczanie nadwyek ywnoci najuboszej ludnoci UE”

W ramach programu realizowanego w 2013 roku, Agencja Rynku Rolnego rozstrzygna przetarg na dostarczanie artykuw spoywczych do organizacji charytatywnych. Przetarg zosta ogoszony przez ARR w listopadzie 2012 roku i dotyczy dostawy artykuw spoywczych o cznej wartoci ok. 75,4 mln Euro tj.:
ok. 309,5 mln PLN. Do ARR wpyny 42 oferty przetargowe, w tym 4 oferty zoone przez przedsibiorcw z innych krajw UE. Z przedsibiorcami, ktrzy zoyli najkorzystniejsze oferty przetargowe ARR podpisze umowy na dostawy artykuw spoywczych do magazynw organizacji charytatywnych (16 przedsibiorcw, w tym 2 z innych krajw czonkowskich UE).. cznie w ramach programu 2013 do organizacji charytatywnych trafi ok. 100 tysicy ton artykuw spoywczych z rnych grup towarowych, w tym: artykuy zboowe, mleczne, owocowo-warzywne, misne, cukier i olej rzepakowy.

W biecym roku dostawy ywnoci bd realizowane do ponad 140 magazynw 4 organizacji charytatywnych, wyznaczonych przez Ministra Pracy i Polityki Spoecznej (FPB, Caritas Polska, PKPS, PCK). ywno trafi do osb uprawnionych w caym kraju na porednictwem ok. 7 500 lokalnych organizacji charytatywnych i poytku publicznego.

Program „Dostarczanie nadwyek ywnoci najuboszej ludnoci Unii Europejskiej” (PEAD) jest realizowany w Unii Europejskiej od roku 1987.

Polska przystpia do Programu od 2004 roku. W ostatnich latach, Komisja Europejska przeznaczaa na realizacj programu ok. 500 mln Euro rocznie.
W programie uczestniczy obecnie 19 pastw. Polska jest trzecim pastwem po Woszech i Hiszpanii pod wzgldem wielkoci budetu przeznaczonego na program. Warto programu w Polsce w poszczeglnych latach wynosia w 2011 roku
– 75,4 mln Euro, w 2012 roku – 75,3 mln Euro, w 2013 roku – 76,9 mln Euro.

Od 2012 roku program nie jest ju cile powizany z rozdysponowaniem nadwyek towarw z zapasw interwencyjnych. rodki finansowe przeznaczane na realizacj programu mog by wykorzystane na zakup produktw ywnociowych na rynku. Obecnie gwnym celem programu jest zapewnienie zbilansowanej diety osobom potrzebujcym (artykuy z rnych grup towarowych). Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady, wybr produktw do dystrybucji, powinien uwzgldnia warto odywcz i moliwoci dystrybucyjne organizacji.

Osobami uprawnionymi do otrzymywania pomocy w ramach programu „Dostarczanie nadwyek ywnoci najuboszej ludnoci Unii Europejskiej” s osoby, ktre znajduj si trudnej sytuacji yciowej i potrzebuj wsparcia z powodw okrelonych w artykule 7 ustawy o pomocy spoecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593), tj.:
• ubstwa,
• sieroctwa,
• bezdomnoci,
• bezrobocia,
• niepenosprawnoci,
• dugotrwaej lub cikiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony macierzystwa lub wielodzietnoci,
• bezradnoci w sprawach opiekuczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwaszcza w rodzinach niepenych lub wielodzietnych,
• braku umiejtnoci w przystosowaniu do ycia modziey opuszczajcej placwki opiekuczo-wychowawcze,
• trudnoci w integracji osb, ktre otrzymay status uchodcy,
• trudnoci w przystosowaniu do ycia po zwolnieniu z zakadu karnego,
• alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klski ywioowej lub ekologicznej.
Wicej informacji znajduje si na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl
• w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym: tel. 22/ 661-72-72
• w Oddziale Terenowym ARR w Kielcach, ul. Piaskowa 18, tel. 41/3433190

ARR


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny