STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
52958Dobry start du?o wart – indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w ZSP

Ogoszenie oglne
2012-10-15

We wrzeniu br. Gminny Zesp Owiatowy w Bodzechowie rozpocz realizacj kolejnego projektu, ktry wspfinansowany jest ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007 – 2013. na terenie gminy Bodzechw pn: „Dobry start duo wart – indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w ZSP w Szewnie”.

Beneficjentami projektu jest 138 uczniw z klas I-III uczcych si w Zespole Szk Publicznych w Szewnie. W ramach projektu organizowane s dodatkowe zajcia wyrwnawcze i rozwijajce zainteresowania dzieci m.in.: logopedyczne, dydaktyczno – wyrwnawcze z edukacji polonistycznej, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, plastyczne, jzykowe, matematyczne i zajcia z zakresu rwnoci szans kobiet i mczyzn.

Ponadto w ramach art. 42 nauczyciele realizuj dodatkowe zajcia niwelujce dysfunkcj tj. zajcia dydaktyczno – wyrwnawcze z edukacji polonistycznej, zajcia dydaktyczno – wyrwnawcze z edukacji matematycznej i zajcia rewalidacyjne, a take zajcia dla uczniw zdolnych tj. koa: taneczno – muzyczne, flaolety, przyrodnicze, teatralne, plastyczne, sportowe i polonistyczne.

Celem gwnym jest wdroenie projektu systemowego z zakresu indywidualizacji nauczania
w celu podniesienia jakoci ksztacenia, obejmujcego wyrwnanie szans edukacyjnych uczniw
i zapewnienie wysokiej jakoci usug, zmniejszenie dysproporcji w osigniciach edukacyjnych, oraz zwikszenie poziomu kompetencji kluczowych uczniw. Dodatkowe zajcia dla uczniw klas I-III przyczyni si do wyrwnania zalegoci i lepszego opanowania podstawy programowej.

Zajcia dla uczniw uzdolnionych dadz moliwo rozwijania zainteresowa. Zajcia dydaktyczno – wyrwnawcze dla dzieci z problemami w nauce spowoduj zmniejszenie rnic midzy nimi, a klas, co zapewni im wikszy zasb wiadomoci przydatnych podczas testu klas III i lepiej przygotuje do dalszego ksztacenia. Zajcia z logopedii polepsz sytuacj ucznia w zakresie wymowy, skoryguj bdy artykulacyjne, wzbogac jzyk oraz przeami bariery interpersonalne
i wpyn pozytywnie na rozwj abstrakcyjnego mylenia, ktre jest niezbdne w dalszej nauce. Dziki zajciom korekcyjno – kompensacyjnym, dzieci, ktre maj trudnoci z czytaniem, pisaniem oraz niewyksztaconym logicznym myleniem, bd miay szans na wyeliminowanie deficytw i dorwnanie grupie rwieniczej w postrzeganiu otaczajcej ich rzeczywistoci.
W ramach zaj rewalidacyjnych, u ucznia wyrwnane zostan deficyty rozwojowe, ktre wpywaj na percepcj wzrokowo – ruchow oraz sprawno graficzn. Zajcia socjoterapeutyczne przeznaczone bd dla uczniw z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniajcymi funkcjonowanie spoeczne, borykajcymi si z problemami osobistymi i trudnociami yciowymi.
W ramach koa plastycznego uczniowie bd mogli rozwija swoj wraliwo i kreatywno, zdoby i rozwin umiejtnoci w zakresie rysunku i malarstwa oraz pozna rnorodne techniki plastyczne. Zajcia w ramach projektu z koa matematycznego uksztatuj u uczniw umiejtnoci poszerzania wiedzy matematycznej i aktywnoci poznawczej matematycznie uzdolnionych uczniw.

Realizacja projektu przyczyni si do wyrwnywania szans edukacyjnych uczniw napotykajcych na bariery ekonomiczne oraz bariery spoeczne poprzez zapewnione warunki do prawidowego rozwoju, zaj wyrwnawczych i rozwijajcych uzdolnienia.

Dodatkowo dla szkoy biorcej udzia w projekcie zakupione zostan pomoce dydaktyczne, ktre wpyn pozytywnie na jako i atrakcyjno zaj oraz doprowadz do lepszego przygotowania uczniw do kontynuowania nauki na drugim etapie edukacyjnym.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny