Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9257Artykuy archiwalne
Wywietl z przedziau: 11 - 40 ; 41 - 70 ; 71 - 100 ; 101 - 130 ; 131 - 160 ; 161 - 190 ; 191 - 220 ; 221 - 250 ; 251 - 280 ; 281 - 310 ; 311 - 340 ; 341 - 370 ; 371 - 400 ; 401 - 430 ; 431 - 460 ; 461 - 490 ; 491 - 520 ; 521 - 550 ; 551 - 580 ; 581 - 610 ; 611 - 640 ; 641 - 670 ; 671 - 700 ; 701 - 730 ; 731 - 760 ; 761 - 790 ; 791 - 820 ; 821 - 850 ; 851 - 880 ; 881 - 910 ; 911 - 940 ; 941 - 970 ; 971 - 1000 ; 1001 - 1030 ; 1031 - 1060 ; 1061 - 1090 ; 1091 - 1120 ; 1121 - 1150 ; 1151 - 1180 ; 1181 - 1210 ; 1211 - 1240 ; 1241 - 1270 ; 1271 - 1300 ; 1301 - 1330 ; 1331 - 1360 ; 1361 - 1390 ; 1391 - 1420 ; 1421 - 1450 ; 1451 - 1480 ; 1481 - 1510 ; 1511 - 1540 ; 1541 - 1570 ; 1571 - 1600 ; 1601 - 1630 ; 1631 - 1660 ; 1661 - 1690 ; 1691 - 1720 ; 1721 - 1750 ; 1751 - 1780 ; 1781 - 1810 ; 1811 - 1840 ; 1841 - 1870 ; 1871 - 1900 ; 1901 - 1930 ; 1931 - 1960 ; 1961 - 1990 ; 1991 - 2020 ; 2021 - 2050 ; 2051 - 2080 ; 2081 - 2110 ; 2111 - 2140 ; 2141 - 2170 ; 2171 - 2200 ; 2201 - 2230 ; 2231 - 2260 ; 2261 - 2290 ; 2291 - 2320 ; 2321 - 2350 ; 2351 - 2380 ; 2381 - 2410 ; 2411 - 2440 ; 2441 - 2470 ; 2471 - 2500 ; 2501 - 2530 ; 2531 - 2560 ; 2561 - 2590 ; 2591 - 2620 ; 2621 - 2650 ; 2651 - 2680 ; 2681 - 2710 ; 2711 - 2740 ; 2741 - 2770 ; 2771 - 2800 ; 2801 - 2830 ; 2831 - 2860 ; 2861 - 2890 ; 2891 - 2920 ; 2921 - 2950 ; 2951 - 2980 ; 2981 - 3010 ; 3011 - 3040 ; 3041 - 3070 ; 3071 - 3100 ; 3101 - 3130 ; 3131 - 3160 ; 3161 - 3190 ; 3191 - 3220 ; 3221 - 3250 ; 3251 - 3280 ; 3281 - 3310 ; 3311 - 3340 ; 3341 - 3370 ; 3371 - 3400 ; 3401 - 3430 ; 3431 - 3460 ; 3461 - 3490 ; 3491 - 3520 ; 3521 - 3550 ; 3551 - 3580 ; 3581 - 3610 ;

Zmiana miejsca spotkania konsultacyjno – informacyjnego

2016-12-06

Po?egnanie jesieni

2016-12-05

Miko?ajkowy Turniej Badmintona w Zespole Szk? Publicznych w Bodzechowie

2016-12-05

Wokalny sukces uczniw ZSP w Szewnie!

2016-12-05

12-13 grudnia 2016r. w godz. 8.00-13.00 PKPS w Ostrowcu ?w. b?dzie wydawa? artyku?y ?ywno?ciowe

2016-11-30

Wyniki konsultacji projektu uchwa?y

2016-11-30

Mo?liwo?? pozyskania ?rodkw finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2014-2020

2016-11-28

?WIATOWY DZIE? PLUSZOWEGO MISIA

2016-11-28

III GMINNY KIERMASZ PRZED?WI?TECZNY „BLI?EJ BETLEJEM”

2016-11-28

Obwieszczenie o budowie sieci gazowej ?redniego ci?nienia w Bodzechowie

2016-11-28

Obwieszczenie o przebudowie energetycznej sieci rozdzielczej w Starej D?bowej Woli...

2016-11-23

Wyniki konsultacji projektu uchwa?y

2016-11-21

Obwieszczenie o rozbudowie, przebudowie i nadbudowie cz??ci Zespo?u Szk? w Bodzechowie

2016-11-21

Jej Wysoko?? Ksi??ka - pasowania na czytelnika w PSP w Chmielowie

2016-11-21

Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Spo?eczno?ci Lokalnych z udzia?em OSP i Samorz?dw FLORIANY

2016-11-21

Cykl bezp?atnych szkole? dla kobiet z technik samoobrony

2016-11-16

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania „Krzemienny Kr?g” przyst?puje do realizacji...

2016-11-15

Obwieszczenie o budowie wodoci?gu rozdzielczego PE dn 110 w miejscowo?ci Magonie

2016-11-15

K O M U N I K A T

2016-11-14

UWAGA P R Z E D S I ? B I O R C Y ! ! !

2016-11-14

WOLNA i NIEPODLEG?A ZAWSZE BY?A I B?DZIE W NAS

2016-11-14

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szk? Publicznych w Bodzechowie

2016-11-14

Konsultacje projektu uchwa?y w sprawie okre?lenia stawek podatku od nieruchomo?ci na 2017 rok

2016-11-14

Konsultacje projektu uchwa?y w sprawie Programu Wsp?pracy Gminy Bodzechw z organizacjami...

2016-11-09

Obwieszczenie o odst?pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko

2016-11-08

Obwieszczenie o budowie linii elektroenergetycznej o napi?ciu nie wy?szym ni? 1 kV w Mi?kowie

2016-11-08

JUNIOR SPORT w Szewnie

2016-11-08

Bicie Rekordu Guinessa w Chmielowie

2016-11-08

Wsparcie dla przedsi?biorcw

2016-11-07

Kondolencje

2016-11-04
Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny